Publikacja sprawozdań finansowych za 2020 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe za 2020r Zespółu Szkolno-Przedszkolnego  w Opatowcu (Bilans, Rachunek zysków i strat , Zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz Informacja dodatkowa wraz z załącznikiem )  zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta  i Gminy Opatowiec: kliknij tutaj