Aktualności

 

 

 
Pokaż aktualności z roku:

Zasłanianie ust i nosa w szkole i na placu szkolnym

11.10.2020

 

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1758)

 

od dnia 10 października 2020 r.

został nałożony obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego:

 

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

 2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

  • na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

  • na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,

  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, ‘

  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów

zwracamy się do rodziców oraz wszystkich gości przybywających do naszej szkoły

z prośbą o respektowanie zapisów powyższego rozporządzenia

i zasłaniane nosa oraz ust w trakcie przebywania

w szkole i na placu szkolnym.

 

Dzień Nauczyciela

11.10.2020

Zgodnie z art. 74.  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

14 października każdego roku, obchodzony jest jako  

Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty

i jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną

w naszej szkole nie będą się odbywały żadne uroczystości.

Zakaz wjazdu na teren szkoły

09.09.2020

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego

uczniowie naszej szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych

mają możliwość przebywania na zewnątrz budynku.

 

 

APELUJEMY,

ABY W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DZIECI

KORZYSTAĆ Z PARKINGU PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ.

 

Przypominamy, że na placu szkolnym

- zgodnie z zamieszczonym znakiem  B-1-

obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów.

HARMONOGRAM DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW

31.08.2020

H A R M O N O G R A M

dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatowcu

obowiązujący od 01.09.2020 r.

 

 

DOWÓZ DO SZKOŁY

Trasa I

Opatowiec – Wyszogród – Morawianki 6:45 – Ławy 6.50 – Urzuty 6:55 – Wyszogród Górny 7:00 – Uściszowice 7:05 – Rogów Górny 7:10 – Kęsów 7:15 – Mistrzowie 7:20 – Chrustowice 7:25 – Kobiela 7:30 – Rogów (Remiza OSP) 7:35 – Podskale 7:40 – Opatowiec

 Trasa II

Opatowiec – Winiary 7:00 – Żukowice – Czarkowy/Kocina 7:10 – Ksany 7:15 – Rzemienowice 7:20 – Ksany (las) 7:30 – Senisławice wieś 7:35 – Chwalibogowice 7:40 - Opatowiec

  

ODWÓZ W POŁUDNIE

(ok. godz. 12:40)

 

Trasa I

Opatowiec- Podskale- Kobiela- Rogów( remiza OSP) - Wyszogród - Urzuty - Wyszogród Górny - Uściszowice - Rogów Górny - Kęsów -  Mistrzowice - Chrusatowice - Rzemienowice - Ksany
( remiza OSP) - Opatowiec

Trasa II

Opatowiec - Chwalibogowice- Senisławice ( remiza OSP) - Winiary - Żukowice - Czarkowy - Ksany - Senisławice wieś - Opatowiec 

 

ODWÓZ PO LEKCJACH

(ok godz.  13:35 do 14:35)

 

Trasa I

Opatowiec - Podskale- Rogów ( remiza OSP) - Kobiela- Chrustowice - Mistrzowice - Kęśów - Rogów Górny - Uściszowice - Wyszogród Górny - Urzuty - Ławy - Morawianki - Wyszogród - Opatowiec 

 

Trasa II 

Opatowiec - Chwalibogowice - Senisławice wieś - Ksany (las) - Rzemienowice - Ksany - Czarkowy / Kocina - Żukowice - Winiary - Opatowiec

 

 

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.

Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

 

więcej informacji

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

27.08.2020

Porządek rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Opatowcu

 

8.00 – Msza św. w kościele parafialnym w Opatowcu (ze względu na sytuację epidemiczną szkoła nie organizuje wyjścia grupowego do kościoła).

 

Zachęcamy wychowanków Przedszkola i uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu wraz z Rodzicami do udziału we Mszy świętej na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

 

9.00 – Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 

Ze względu na stan epidemii uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zamierzamy zorganizować przed budynkiem szkoły. 

Prosimy, aby  tego dnia nie parkować w tym miejscu samochodów.

 

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego zachęcamy do osłony ust i nosa w trakcie przebywania w przestrzeni wspólnej.

 

9.20 – Spotkanie z wychowawcami klas

 

Prosimy, aby wychowankowie przedszkola wchodzili do budynku przez szatnię przedszkolną.

Uczniów klas  I, II ,III, IV, V prosimy, aby wchodzili  do budynku szkoły głównym wejściem.

Uczniów  klas VI, VII, VIII  prosimy, aby wchodzili do budynku szkoły przez szatnię główną.

 

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przez osoby, które ukończyły 6 rok życia).

 

Prosimy, aby ze względów bezpieczeństwa na spotkanie z wychowawcami klas  

(za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych oraz klasy I), wchodzili sami uczniowie.

 

9.40 – Zakończenie uroczystości

 

 

 

Informujemy, że w dniu 1 września

zostaną uczniom przekazane podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

 

 

Odbiór zaświadczeń

28.07.2020

Informujemy, że przekazanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. o godzinie 17.00 przed budynkiem szkoły.

 

Podczas przekazania zaświadczeń  zachęcamy do używania jednorazowych rękawiczek
i maseczek oraz do zachowania dystansu społecznego.

 

 

Przypominamy, że do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.

 

 

W 2020 r. możliwe jest:

 1. przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

ALBO

 1. przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

WAKACJE

02.07.2020

 

Kochane Dzieci,

Droga Młodzieży, Szanowni Rodzice! 

                                                             

Dziękując za cały rok szkolny pełen wrażeń i sukcesów,

życzymy wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji,

udanego wypoczynku, wspaniałych przygód

 i wielu niezapomnianych przeżyć.

 

Dyrekcja oraz pracownicy

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 w Opatowcu

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2020

Porządek wręczania świadectw

w dniu 26 czerwca 2020 roku

 

8.00 – klasa IV

 

8.30 – klasa V

 

9.00 – klasa VI

 

9.30 – klasa VII

 

10.00 – klasa VIII

 • Hymn państwowy

 • Przekazanie sztandaru

 • Wręczenie świadectw

 • Wręczenie nagród

 

11.00 – klasa I

 

11.30 – klasa II

 

12.00 – klasa III

 

Ze względu na stan epidemii wręczenie świadectw zamierzmy zorganizować przed budynkiem szkoły.  Prosimy, aby  tego dnia nie parkować w tym miejscu samochodów.

 

Podczas uroczystości wręczania świadectw zachęcamy do używania jednorazowych rękawiczek i maseczek.

 

Przypominamy o powinności zachowania dwumetrowego dystansu społecznego.

 

Osoby, które nie mogą, bądź obawiają się kontaktu z innymi będą mogły odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły w czasie wakacji lub we wrześniu.

Zaproszenie na Mszę św.

19.06.2020

 

Ze względu na sytuację epidemiczną,

zachęcamy

Uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu wraz z Rodzicami

do udziału we Mszy Świętej

na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

we własnych parafiach.

 

Rogów – 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00

 

Opatowiec – 25 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 7.30

 

Bejsce – 25 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 18.00

 

Stary Korczyn – 26 czerwca 2020 r. (piątek) godz. 8.00

 

W tym roku szkoła nie organizuje wyjścia grupowego do kościoła.